|
|
|
|
|
|
|
|
Titulinis / Veikla / Ugdymas
Profesinis modulis

 

 

PATVIRTINTA
Utenos muzikos mokyklos
direktoriaus 2009 -01-05
įsakymu Nr. V-13
 
UTENOS MUZIKOS MOKYKLA

PROFESINĖS LINKMĖS MUZIKINIO UGDYMO MODULIO VYKDYMO TVARKA

1. Mokykla kasmet organizuoja mokinių, siekiančių mokytis pagal Profesinės linkmės modulio  programą atranką.
2. Pretenduojantys mokytis pagal šią programą mokiniai turi atitikti apraše numatytus kriterijus t.y. išsiskirti kaip gabūs ir labai gabūs, siekiantys muzikinės specializacijos ir tolesnio mokymosi pagal meno studijų srities programas.
3. Mokinys arba jo tėvai, globėjai (jei mokinys neturi 14 metų) Mokyklos direktoriui teikia prašymą nurodydamas, kokios specializacijos ir kitų mokomųjų dalykų norėtų mokytis.
3.1.Prašymai teikiami iki gegužės 30d.
4. Mokinių (ar jų tėvų) prašymai svarstomi mokytojų tarybos posėdyje.
5. Specialybės mokytojas argumentuoja mokinio (ar jo tėvų) prašymą, nurodydamas  mokinio pasiekimus profesinėje srityje (konkursų laureatai, diplomantai, konkursų- festivalių, koncertų  dalyviai) bei pateikia informaciją apie ankstesnių   m/m visų muzikinių dalykų įvertinimus.
6. Pirmenybė teikiama mokiniams:
6.1 Jau dalyvavusiems anksčiau patvirtintose Modulio specializacijose ir pasiekusiems aukštų rezultatų ( konkursų laureatai, diplomantai).
6.2. Mokiniams kurių bendrojo lavinimo mokyklos klasė atitinka muzikos mokyklos klasę, o muzikos mokyklos programiniai reikalavimai įvykdomi ir mokymosi rezultatai įvertinami  labai gerai ir puikiai.
6.3. Turint laisvų vietų, į Modulio programą išimties tvarka įtraukiami mokiniai, kurie aktyviai dalyvauja konkursuose, yra laureatai ar diplomantai, tačiau neatitinka klasė bendrojo lavinimo mokykloje  ir Muzikos mokykloje (ne daugiau dvi klasės).
7. Modulis įgyvendinamas pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą ugdymo planą (Aprašo 15.). Direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia Modulio ugdymo planą, atsižvelgiant į    Apraše pateikiamą plano lentelę ( žr. Aprašo priedas).

8.  Gavęs rekomendaciją dėl Modulio valandų paskyrimo mokinys privalo lankyti visas jam pagal Modulio ugdymo planą skirtas pamokas.

9. Modulį pasirinkę mokiniai turi sistemingai pasirodyti atitinkamos specializacijos konkursuose ir festivaliuose, aktyviai dalyvauti koncertinėje veikloje.

10. Modulio apskaita vykdoma Individualaus ugdymo dienynuose, prie mokinio ugdymo plano pažymint jog jis mokosi pagal profesinės linkmės Modulio programą, darbo su grupe dienyne fiksuojamos grupinės pamokos (atsižvelgiant į Aprašo 13.5. punktą).
11. Specialybės mokytojai, dėstantys Modulį pasirinkusiems mokiniams, pateikia vykdomos veiklos ataskaitą už kiekvieną pusmetį (iki sausio 1 d, birželio 5d.) .
12. Mokiniai, nevykdantys Modulio programinių reikalavimų, mokytojų tarybos sprendimu gali būti šalinami iš Modulio, suteikiant galimybę rinktis kitas mokykloje esančias programas.
 13. Mokiniui, kuris baigė pilną Modulio programą, išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

 

 
2017-08-29
 2017-09-01
Kviečiame į Utenos meno mokyklos Rugsėjo 1-osios renginius
 
2017-08-24
 Taikos simfonija
Kviečiame rugsėjo 2 dieną 17 val. į Taikos simfonijos "Dona Nobis Pacem" koncertą, kuris vyks Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Utenoj...
 
2017-06-20
 Pirmokų sąrašas
Priimtų mokytis į Utenos meno mokyklos muzikos skyrių sąrašas: 1. Aysel Marija Kerimova (fortepijonas) 2. Emilija Naum...
 
Maironio g. 11, Utena, 28142,
tel. 8-389-61626,
el.p. 
mus rasite: čia
 
Svetainės žemėlapis